VZM - Specimen: Varicella-Zoster Virus (VZV) Antibody, IgM, Serum

Test Catalog

Test Name

Test ID: VZM    
Varicella-Zoster Virus (VZV) Antibody, IgM, Serum