SAM - Specimen: Entamoeba histolytica Antibody, Serum

Test Catalog

Test Name

Test ID: SAM    
Entamoeba histolytica Antibody, Serum