FEGYK - Specimen: Egg Yolk IgG

Test Catalog

Test ID: FEGYK    
Egg Yolk IgG